Home » registers » Aandachtsfunctionarissen » aanmelden & tarieven AF

Aanmeldprocedure

Om u aan te melden voor het register Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld stuurt u een e-mail naar: info@registerplein.nl.

Een professional wordt toegelaten tot het register Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld nadat is aangetoond dat hij/zij:

  • Beschikt over een geldig diploma op ten minste HBO niveau of minimaal 5 jaar werkervaring op HBO niveau;
  • Door de werkgever is benoemd tot Aandachtsfunctionaris;
  • Heeft verklaard kennis te hebben van de meldcode huiselijk geweld én deze te zullen naleven;
  • De gedragscode Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld heeft onderschreven
  • Beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 2 jaar.

Tarieven

Om geregistreerd te staan in het register Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

De jaarlijkse registratiebijdrage is € 90,- incl. BTW. Bij aanmelding ontvangt u een factuur voor de kosten van het  1e registratiejaar. Daarna ontvangt u automatisch jaarlijks een factuur.

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 50,- behandeltarief in rekening.