Home » registers » Aandachtsfunctionarissen » meldcode & gedragscode AF

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Organisatie die werkzaamheden uitvoeren in sectoren waar het gebruik van een meldcode verplicht is worden geacht om een meldcode te hebben en om deze toe te passen. Personen die binnen de organisatie aangewezen zijn als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld worden geacht de meldcode (van de organisatie waar zij werkzaam zijn) te kennen en na te leven.

Gedragscode

Van geregistreerde professionals wordt verwacht dat zij over de competenties beschikken die in het taak- en functieprofiel van de aandachtsfunctionaris zijn beschreven. Daarnaast worden professionele- en persoonlijke kwaliteiten verwacht, waaronder betrokkenheid, betrouwbaarheid, moed, bezonnenheid en oordeelsvermogen. Al deze zaken staan beschreven in de gedragscode. Door het onderschrijven van de gedragscode verklaart de geregistreerde functionaris dat hij/zij deze kwaliteiten bezit en zal tonen. Daarmee verklaart de beroepsbeoefenaar tevens dat hij/zij de kwaliteiten en normen niet zal
verzaken of schaden.

Lees meer over deze meldcode op de website van de Rijksoverheid.