BV Jong en Registerplein openen vandaag het register voor kinder- en jongerenwerkers!

Scroll naar beneden voor alle informatie. Aanmelden voor het register doet u via de oranje button rechts bovenin. 
registerkjw-kleur-1

Kinder & Jongerenwerkers

-------------------------

registerkjw-kleur-1

Kinder & Jongerenwerkers

-------------------------

BV Jong en Registerplein openen op 17 mei 2022 een nieuw register voor kinder- en jongerenwerkers.

Het register is nu nog in aanbouw. Registeren in het nieuwe register kan vanaf 17 mei 2022.

Home » registers » Kinder & Jongerenwerkers

Register Kinderwerkers en Jongerenwerkers

Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor in principe alle jongeren, die diverse verschijningsvormen kent. Jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen jongeren (meisjes en jongens) in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrijetijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

Primaire doelgroep zijn de kanszoekende jongeren met een lage sociaal-economische status en opleidingsniveau. Het jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Kinderwerkers organiseren activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In buurthuizen, in brede schoolverband, het speeltuinwerk. Buurtwerkers, bredeschoolcoördinatoren, speeltuinwerkers, pedagogisch medewerkers, kinderopbouwwerkers en combinatie- functionarissen en ‘sociaal makelaars’ zijn allemaal verschillende namen voor professionals in het kinderwerk. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de verschillende gemeenten in Nederland. De activiteiten van het kinderwerk hebben over het algemeen een recreatieve en educatieve functie. De initiërende en signalerende taken staan centraal in het kinderwerk en daarvoor wordt er samengewerkt met organisaties aan het tot stand komen van projecten en ondersteunende activiteiten op het terrein van;

 • (jeugd-) Zorg
 • Kinderopvang
 • Vrijwillige jeugdorganisaties (zoals bijvoorbeeld Scouting)
 • Opvoedingsondersteuning
 • Woon- en speelomgeving

Kinderwerkers initiëren, coördineren, treden op als ‘makelaar’ en combinatiefunctionaris, zijn kinderopbouwwerker, en programmeur én uitvoerder. Kinderwerkers vervullen vele taken voor kinderen in de buurt!

Kinderwerkers vervullen de volgende 10 taken in het kader van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind:

Deze 10 taken zijn afkomstig uit het rapport ‘kinderwerk anno 2021’ van het Nederlands Jeugdinstituut.

 1. Samen opvoeden – Alle kinderen hebben recht op zorg en liefde.
 2. Talentontwikkeling – Kinderen hebben recht op scholing en vorming en deelname aan culturele activiteiten.
 3. Signalering en preventie – Waar nodig hebben kinderen recht op extra aandacht en zorg.
 4. Gezondheid – Ieder kind heeft recht op een gezonde ontwikkeling.
 5. Meedoen – Ieder kind heeft recht op vrije tijd en op deelname aan culturele en recreatieve activiteiten.
 6. Participatie en burgerschap – Kinderen hebben recht op een eigen mening en op participatie.
 7. Kinderen zijn medeburgers  –  Kinderen hebben recht op informatie.
 8. Ontmoeting en sociale cohesie – Kinderen mogen zelf kiezen voor een vereniging.
 9. Duurzame intergenerationele relaties – Kinderen hebben recht op te groeien in een zorgzame samenleving.
 10. Spelen – Alle kinderen hebben recht op vrije ruimte om te spelen.