Registerplein: 030 - 711 88 51
Werken bij het bij Registerplein?
Wij hebben bij Registerplein regelmatig een aantal vacatures open staan. Vragen over een vacature? Neem gerust contact op.

Vacatures

Registerplein is hét kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. In ons werk staan openheid, kwaliteit en collegialiteit centraal.

Momenteel zijn er geen vacatures.

Kandidaat Raad van Toezicht Registerplein

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het sociaal domein. Op dit moment zijn 7.000 professionals geregistreerd in een achttal registers. Registerplein verwacht de komende jaren groei van het aantal geregistreerden en het aantal registers.

Stichting Registerplein volgt de ‘Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening’ en hanteert een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). De stichting kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden.
De RvT vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord voor de directeur-bestuurder en streeft naar een samenstelling waarin diverse competenties en deskundigheden verenigd zijn. De RvT hanteert hiertoe een profielschets voor de raad als geheel en voor de individuele leden.
Leden van de RvT zijn onafhankelijk van elkaar en derde partijen. Zij hebben zitting zonder last en ruggespraak. Ook mag er geen sprake zijn van onverenigbaarheid van functies. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze benoeming kan maximaal twee keer met drie jaar worden verlengd. De RvT komt vier à vijf keer per jaar bijeen op het bureau van Registerplein, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Binnen de Raad van Toezicht bestaat ene vacature:

Lid Raad van Toezicht, maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein
(vacaturenummer 18.03)

Algemeen profiel

 • Academisch werk- en denkniveau, in staat hoofd- en bijzaken te
  onderscheiden.
 • In staat aan de hand van relatief beperkte informatie een goed beeld van
  de organisatie te vormen.
 • Kan kritisch constructief reflecteren op het functioneren van het bestuur,
  de Raad van Toezicht en de eigen rol daarin.
 • Ervaring met en visie op eigentijds toezicht in een maatschappelijke
  organisatie, onderschrijft de governancecode welzijn en
  maatschappelijke dienstverlening.
 • Collegiale teamspeler die eigen standpunt durft in te nemen.
 • Aantoonbare affiniteit met het sociaal domein in de breedte en
  beroepsontwikkeling in het bijzonder.
 • In staat voldoende tijd beschikbaar te maken voor effectief lidmaatschap
  van de Raad van Toezicht.
  Beschikt over een voor Registerplein relevant netwerk

Specifiek profiel voor lid maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein:

 • Ervaring als directeur / bestuurder van een maatschappelijke organisatie
  in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie.
 • Beschikt over breed en actueel inzicht in het bestuur van
  maatschappelijke organisaties, zoals op de terreinen ICT, financiën,
  HRM.
 • Heeft goed zicht op behoeften van werkgevers in het sociaal domein ten
  aanzien van beroepsontwikkeling van professionals.

Wij bieden
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per bijgewoonde vergadering een beperkte vacatievergoeding plus reiskostenvergoeding.

Direct solliciteren?
Indien u belangstelling heeft voor de bovengenoemde vacature kunt u een informatiepakket met daarin onder meer het reglement van de Raad van Toezicht opvragen via 030- 303 92 72 of secretariaat@registerplein.nl Meer informatie over Registerplein treft u aan op onze website www.registerplein.nl

De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland en vinden plaats in Utrecht.

U wordt verzocht te reageren onder vermelding van het vacaturenummer en uw motivatie met curriculum vitae te zenden aan:

Stichting Registerplein
t.a.v. mevrouw L. van Zanten, voorzitter Raad van Toezicht
Per mail aan secretariaat@registerplein.nl

Meer informatie?
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer mr. dr. R. Kerff, directeur-bestuurder, telefoon 030-303 9272 of per mail rkerff@registerplein.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Kandidaten voorzitter en leden ethische commissie

Profiel voorzitter en leden ethische commissie
Register voor sociaal werkers, werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Achtergrond
Stichting Registerplein ontwikkelt en beheert beroepsregisters, in het bijzonder voor het sociaal domein. Recent is het Register voor Sociaal Werkers, werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening, opengesteld voor registratie. Als onderdeel van dit register bestaat voor geregistreerde sociaal werkers de mogelijkheid beroepsethische dilemma’s voor te leggen aan een  ethische commissie. Deze ethische commissie is nieuw ingesteld en door middel van deze profielschets worden de voorzitter en leden geworven.

Voor meer informatie klik hier 

Kandidaten Registratie- en accreditatiecommissies

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociale domein door het voeren van kwalitatief hoogwaardige beroeps- en functiekwaliteitsregisters. Registerplein stelt een Registratie- en accreditatiecommissie in die adviezen uitbrengt over onder andere:

 • Het registreren en verlengen van een registratie van professionals of het doorhalen van de registratie.
 • Het accrediteren van opleidingen voor professionals in het sociale domein.

Registerplein zoekt nog kandidaten voor de volgende Kamers: Cliëntondersteuners,  Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Gevraagde kwalificaties

 • Je hebt tenminste hbo werk- en denkniveau.
 • Je bent lid van de beroepsvereniging of bereid lid te worden.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de professionele beroepsuitoefening door, beroepsstandaarden van en opleidingen voor professionals in het sociale domein, en de actuele ontwikkelingen hierin.
 • Je bent bij voorkeur zelf geregistreerd in een beroepsregister van Registerplein of werkzaam als opleider bij een door Registerplein geaccrediteerde opleidingsinstelling.
 • Je hebt brede ervaring als professional binnen het beroep.
 • Je hebt kennis van het kwaliteitsbeleid en het tuchtrecht van de beroepsgroep.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht.
 • Je hebt een onafhankelijke en onpartijdige opstelling.
 • Je hebt een visie op de betekenis van beroeps- en functiekwaliteitsregistratie en permanente educatie als instrument voor kwaliteitsborging in de professionele beroepsbeoefening.

Tijdbeslag

De kamers vergaderen maximaal 4 keer per jaar. Tussendoor kan een beroep worden gedaan op de leden voor ad hoc-advieswerkzaamheden die niet tot de vergadering kunnen wachten.

Vergoeding

Leden ontvangen een vergoeding, zowel voor werkzaamheden als voor reiskosten.

Aanmelden

Je kunt je melden als kandidaat via je beroepsvereniging.