Home » over Registerplein » organisatiestructuur

Organisatiestructuur van Registerplein

Registerplein kent een Raad van Toezicht en een éénhoofdige Raad van Bestuur (=tevens directie) die dagelijkse leiding geeft aan het uitvoerend bureau. Daarnaast zijn vanaf 2016 de registratie- & accreditatiecommissies opgestart als extra adviesorgaan. Leden van deze commissies zijn professionals uit het werkveld.

De directeur stelt het strategisch beleid vast rondom de uitvoering van de organisatiedoelstellingen en wordt daarbij gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De directeur ziet toe op de risico’s binnen de organisatie en stelt indien nodig op basis daarvan het beleid bij.

Het bewaken van het langetermijnperspectief van de organisatie, het vaststellen van het beleid en de financiën en de omgang met in- en externe bedreigingen van de organisatie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur en de Raad van Toezicht.

De directeur voert het beleid uit samen met het managementteam van de organisatie. In het managementteam hebben de directeur, het hoofd bedrijfsbureau en afgevaardigden van verschillende afdelingen zitting.

Registerplein heeft in 2016 vormgegeven aan de registratie- en accreditatiecommissies. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan de directeur/bestuurder en het bureau. De commissieleden bestaan uit professionals die zijn voorgedragen door hun beroepsvereniging.

Leden van de registratie- en accreditatiecommissies adviseren bij twijfel over de interpretatie van het registratiereglement en/of de accreditatiecriteria bij individuele registraties. Ook evalueren zij jaarlijks de uitvoering van de registratienorm, het registratiereglement en de accreditatiecriteria. Zij kunnen ook voorstellen doen voor wijzigingen van het registratiereglement en accreditatiecriteria.

Het College is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat registratiecriteria actueel zijn en aansluiten bij de bestaande registers. Het college wordt gevormd door leden van verschillende registratiecommissies en is aangevuld met stakeholders. De taken van het college zijn o.a. het doen van voorstellen over wijzigingen van registratienormen, overeenstemming vinden van registratienormen en- reglementen en advies uitbrengen over de tarieven voor registratie.