Over Registerplein

Registerplein is opgericht om op onafhankelijke wijze, zonder winstoogmerk, de deskundigheid van beroepsbeoefenaars in het sociale domein zichtbaar te maken. Registerplein is daarmee hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals op het gebied van beroepsregistratie.

Op dit moment kent Registerplein de volgende beroepsregisters:

 • Maatschappelijk Werk
 • Sociaal agogen
 • GGZ-agogen
 • Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
 • Gezinshuisouders
 • Cliëntondersteuners
 • Sociaal Juridisch Dienstverleners

Vanaf 17 mei 2016 is de aanmelding geopend voor het register voor Sociaal werkers.

Hoe werkt beroepsregistratie?

Professionalisering van sociale beroepen en beroepsregistratie zijn sterk met elkaar verbonden. Registerplein werkt samen met beroepsverenigingen, opleiders en werkgevers aan het ontwikkelen van registratienormen. Deze normen beschrijven de eisen die gelden voor toetreding tot het beroepsregister en voor herregistratie. Door inspraak van de beroepsorganisaties wordt het draagvlak voor de registratienormen gewaarborgd. Het college van Registerplein stelt samen met de betreffende beroepsorganisaties nieuwe registratienormen, of wijzigingen van bestaande registratienormen, op.

Wat is het doel van beroepsregistratie?

Registratie heeft als doel om:

 • Te borgen dat de professional over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor het uitoefenen van zijn vak en ervoor te zorgen dat de professional continu bijleert zodat deze over actuele deskundigheid beschikt.
 • De kwaliteiten van professionals te bevorderen voor zover deze beïnvloed worden door zijn deskundigheid.

Registerplein heeft de volgende taak richting de professionals:

 1. Duidelijk maken waar de professional aan moet voldoen voor een beroepsregistratie en hoe Registerplein dat toetst.
 2. Benoemen van heldere bijbehorende uitvoeringscriteria.

Registratie is een kwaliteitskeurmerk

Professionals die aan de registratienormen voldoen beschikken over goede kwalificaties en actuele kennis. Daarom zien werkgevers en werknemers beroepsregistratie als een kwaliteitskeurmerk.